Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η διοργάνωση της PhotoBiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης είναι έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματoδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Panorama Theme by Themocracy